Val av yxa

Vi får ofta frågan om vilken yxa som skall användas. Vid valet av yxa, är det viktigt att veta inom vilket användningsområde yxan ska användas. Ska yxan användas till vedklyvning, i skog och mark eller för att timra hus? Yxan är ett av människans äldsta redskap och finns därför i en stor mängd olika utformningar.

Det som först och främst skiljer en yxa är dess egg. Det vanligaste är att eggen är utformad längs med rörelseplanet, utmed skaftet, som till exempel Gränsfors Liten Skogsyxa. Det finns även yxor där eggen är tvärställd, tväreggade yxor. Dessa yxor är inte lika vanliga. Exempel på tväreggade yxor är Gränsfors Bruks Skarvyxor och Tjäckelyxor.

Det är stor skillnad mellan huggande yxor och täljande yxor. Huggyxans form och egg bör vara gjord för att hugga av träfibrerna och spräcka isär veden medan en täljande yxa ska skära i träet.

En typisk huggyxa är Gränsfors Bruks Klyvyxa som har en ganska tunn egg men med en betydligt bredare och tjockare nacke. Detta gör bland annat att veden spräcks isär. Exempel på en täljande yxa är Gränsfors Bruks Snickaryxa. Den har en lång, tunn och rak egg med rak spetsig slipfas och smalare nacke, vilket gör den perfekt att tälja med. Snickaryxan lämpar sig inte för grövre arbeten såsom trädfällning och vedklyvning. Den spetsiga eggvinkeln är inte gjord för detta.

Idag används en yxa först och främst som verktyg. Hit hör framförallt Skogsyxor, Klyvyxor och Timringsverktyg. Det finns även mindre vanliga yxor, till exempel köttyxan som används till matlagning, isyxan som används vid bergsklättring och brandmännens brandyxor. Oavsett vad en yxa ska användas till, är det viktigt att rätt yxa används för rätt uppgift.

Gränsfors Bruk har delat in yxan i fem olika yxtyper, främst utifrån användningsområde, men även utifrån ett historiskt perspektiv. Indelningen är: Skogsyxor, Klyvyxor, Timringsverktyg, Dubbeleggade yxor samt Historiska yxor.

Skogsyxor

Gränsfors skogsyxor är gjorda för att användas i skogen, allt från att fälla större träd till att kvista mindre grenar.

Utmärkande för skogsyxorna är att eggen är rundad och lång med ett platt och långsmalt yxhuvud.

Skogsyxorna är speciellt gjorda för att kapa av träfibrer, som vid trädfällning och kvistning, till skillnad mot vedklyvning då hugget går längs med träfibrerna.

Skogsyxor-vid-vatten


Klyvyxor

Gränsfors klyvyxor är som namnet anger, gjorda för att klyva ved. Yxorna har ett stort och tungt huvud som är smitt och slipat till en konkav form med relativt tunn egg. Yxorna är gjorda för att hugga längs med träfibrerna, till skillnad mot skogsyxor som är gjorda för att kapa av träfibrerna.

Klyvyxornas konkava form gör att eggen lätt och snabbt går in i veden och klyver sedan effektivt när den bredare delen pressar isär veden. Den unika formen gör även att yxhuvudet inte fastnar lika lätt i veden som vid ett tunt yxhuvud.

Vedklyvning


Timringsverktyg

Gränsfors timrings- och slöjdverktyg är speciellt framtagna för att användas vid timring av till exempel hus samt slöjdning och skulptering i trä.

Yxorna och verktygen är framtagna i samarbete med olika timmermän och slöjdare. Samtliga yxors form är utformade för att passa en specifik funktion, där en mycket stor variation finns i smidets utformning och slipning.

Gamla verktyg har varit förebild för de modeller som Gränsfors Bruk idag tillverkar, men de har modifierats och utvecklats i samarbete med specialister och yrkesmän för att passa dagens behov.

Timring


Dubbeleggade yxor

Den dubbeleggade yxan användes från början som skogsyxa, vilket var mycket vanligt under 1800- och 1900-talet i de amerikanska skogarna.

Idag används dock den Dubbeleggade yxan väldigt sällan för arbete i skogen, utan framförallt till en rolig fritidssysselsättning – yxkastning, där den dubbeleggade yxan kastas mot en tavla. Tävlingar i SM och NM arrangeras av Svenska Yxkastarförbundet.

dubbelegg


Historiska yxor

Under urminnes tider har yxan tjänstgjort både som verktyg, vapen, statussymbol och kultföremål. Gränsfors Bruks historiska yxor är repliker på yxor som var vanliga för flera hundra år sedan. Yxorna är dock bara ett axplock av olika historiska yxor som finns. De historiska yxorna är, till skillnad mot Gränsfors Bruks övriga yxtyper, inte tillverkade för att fylla en viss funktion i dagens sammhälle, utan mer för att visa hur yxor såg ut förr i tiden. Både yxornas tidsepok samt geografiska ursprung skiljer sig mycket åt.

Gränsfors Bruks historiska yxor härstammar från tiden mellan 500 – 1700 talet e.kr. och de flesta av de utvalda yxorna har nordiskt ursprung, även om vissa yxor från Centraleuropa finns med. Replikerna är smidda efter arkeologiska fynd och originalen kan ofta beskådas på något av våra historiska museer i norden. Yxornas form och storlek skiljer sig även mycket åt, beroende på vad yxan skulle användas till en gång i tiden.

Historisk