Varukorg

Forum-Slider-6-e1428607521412.jpg

Företagsansvar

Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår miljö och på människor. Vad vi tar för resurser i anspråk och vad vi använder dessa resurser till är en fråga om ansvar. 

Vi ser det som en kombination av miljömässigt ansvarstagande, funktionsmässigt ansvarstagande och mänskligt ansvarstagande.

Vi som företag har ett gränslöst ansvar för det totala och det är vår skyldighet att hela tiden arbeta med dessa frågor för att nå en mer hållbar utveckling i världen.

Gränsfors Bruk har tillverkat handsmidda yxor i mer än 100 år. Varje yxa är specifikt framtagen för att fylla en viss funktion där hög kvalitet och användningsområde alltid har varit i fokus.

Stor fokus har även lagts ned på att producera yxor utifrån ett miljöperspektiv, utan onödig förbrukning av naturens resurser.

Mycket kraft har även lagts ned på att ta fram en produkt där vi värnar om människan som har skapat produkten.

Gränsfors Bruk har utifrån detta satt upp tre kriterier som ska vara uppfyllda när vi tillverkar våra yxor.

  • Vi ska tillverka yxor med bästa möjliga funktion utifrån yxans användningsområde.
  • Vi ska tillverka yxor som tär så lite som möjligt på vår miljö.
  • Vi ska tillverka yxor med respekt för de människor som skapar dem.

Att göra en bra produkt utifrån ovanstående perspektiv är vårt sätt att visa ansvar mot dig som ska köpa och använda produkten, mot vår miljö, samt mot våra anställda.

Vi inser emellertid att det finns ännu mer att göra och vi har därför försökt att ta vårt företagsansvar ett steg längre genom Agenda 2030.

Agenda 2030

Vi har under en lång tid haft i åtanke att de beslut som vi som företag fattar kan ha en stor påverkan på hur vår miljö och hur vår värld kommer se ut i framtiden. Vi har därför alltid försökt att styra vår verksamhet utfrån detta.

När FN och världens ledare sen gick samman år 2015 och kom överens om 17 gemensamma globala mål och 169 delmål för att nå en hållbar utveckling i världen, vilket resulterade i ”Agenda 2030”, kände vi att det var helt rätt och låg i linje med våra värderingar, vad vi stod för och hur vi tidigare har jobbat.

Genom Agenda 2030 har FN och världens ledare gemsamt bland annat förbundit sig att avskaffa extrem fattigdom och hunger, bidra till en bättre hälsa och utbildning, minska ojämlikheter och orättvisor, gynna hållbara industrier och samhällen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Många saker som tas upp i de 17 målen och 169 delmålen har Gränsfors Bruk redan jobbat med långt före Agenda 2030 blev ett begrepp, men vi har nu fått en bättre struktur och en tydlig målbild med hjälp av de uppsatta målen i vårt fortsatta arbete.

Med Agenda 2030 som grund har vi därför försökt ta reda på hur väl Gränsfors Bruk uppfyller målen inom varje del samt försökt ta reda på vad vi som företag kan göra mer för att driva dessa frågor framåt.

Vi tar Agenda 2030 på största allvar och vi vill absolut vara med och påverka och skapa den förändring som är nödvändig för att vi ska nå de uppsatta målen till 2030.

Även om vi vet att vi har gjort en hel del, så inser vi att det finns en hel del kvar att göra. Vi inser även att det är bråttom. Vi har bara några år på oss!

Gränsfors Bruks bidrag till de globala målen

Gränsfors Bruk har funnits i generationer och vår utgångspunkt är att finnas i minst 100 år till. Vägen dit handlar om att fortsätta sträva efter en så hållbar verksamhet som möjligt, där vi producerar produkter av hög kvalitet som ska hålla länge, värna om de människor som tillverkar våra produkter och arbeta för att vår verksamhet ska göra minsta möjliga avtryck på vår planet. Samtidigt ser vi vår verksamhet i ett större sammanhang och vi tror att vi där kan vara med och bidra ännu mer.

Vi har därför systematiskt gått igenom alla 17 mål med tillhörande 169 delmål och analyserat dess innebörd och relevans för vår verksamhet samt bestämt hur vi kan bidra för att säkerställa att dessa mål nås. Genom denna process har vi identifierat 10 mål (mål 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 och15) där vi anser att vi har bidragit, men även kan bidra mer, till att de 17 gemensamma målen uppnås. Dessa mål är även en viktig del för att Gränsfors Bruk ska kunna fortsätta att finnas i 100 år till.

För oss handlar det främst om att säkra yrkeshantverket, att de anställda trivs och mår bra samt att vår verksamhet inte tär för mycket på vår miljö, men vi vill även vara med och påverka annat som kan relateras till målen.

En del av målen anser vi ibland går in i varandra och vi har därför inte exakt specificerat vilket mål vi hänvisar till. Vi har dock försökt att gategorisera in dem i tre delar. Mål 4 och 11, God utbildning för alla & Hållbara städer och Samhällen. Mål 5 och 10, Jämställdhet & Minskad ojämlikhet. Mål 3, 7, 8, 12, 13, 15, som vi döpt till, Människa och Miljö.

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de mål som vi valt ut, där vi har jobbar aktivt och där vi känner att vi kan påverka ännu mer.

Vi har även försökt att identifiera de mål som inte är lika relevanta för vår verksamhet (mål 1, 2, 6, 9, 14, 16, 17) och där vi har svårare att påverka. Vi anser att vår möjlighet att påverka dessa mål är mindre och vi får därför lämna över det stora ansvaret till andra berörda. Vi ser dock att vi har ett generellt ansvar där vi kan påverka i mindre utsträckning.

Vi rekomenderar alla att sätta sig in i samtliga 17 mål mer, inlusive 169 delmålen, och därefter försöka påverka själv så mycket som möjligt inom de områden där det finns möjlighet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

God utbildning för alla & Hållbara städer och Samhällen

Människan har använt yxor i över en miljon år. Genom historien har vi med yxans hjälp fått ved till våra eldar, byggt våra hus och skyddat oss mot våra fiender. Under stora delar av mänsklighetens historia har yxan varit ett livsavgörande verktyg. Vi på Gränsfors Bruk drivs därför av ett ansvar för att kunskapen om yxor och yxtillverkning vårdas och finns kvar till kommande generationer. En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan. Alla yxor vi tillverkar är gjorda av människors händer. Alla dessa människor ska ha stor respekt och erkännande för sitt yrkeskunnande. Utan dem vore företaget ingenting.

Om vi inte jobbar aktivet för att överföra kunskapen och utbilda människor i företaget, men även utanför företaget, kan en mycket viktigt kunskap som hör till vår historia försvinna för alltid och därmed ett väldigt viktigt kulturarv. Både för Sverige och världen.

För att bidra till målen gäller det att först och främst utbilda människor om allt som kan härledas till yxor, men även om lärande generellt. För oss är det grundläggande att yrkeskunskapen om yxtillverkning bevaras. Vi arbetar därför aktivt för attse till att den kunskap vi som företag har finns kvar och förs vidare även om anställda slutar. Vi arbetar löpande med att ha mentorer inom företaget som kan föra över kunskapen till nästa generation samt att kontinuerligt dokumentera det vi gör så att kunskapen inte försvinner.

Vi erbjuder praktikplatser och sommarjobb för både svenska medborgare och nyanlända så att deras kunskap om yxor och vårt kulturarv ska öka, samt att de får en ökad arbetslivserfarenhet som gör att de kan bidra mer till samhället i stort. För att bidra till det livslånga lärandet som inte alltid direkt kan relateras till yxor, låter vi även våra anställda få avsätta arbetstid för personlig kompetensutveckling, som till exempel att lära sig mer om Agenda 2030.

Utöver detta försöker vi hela tiden sprida kunskap om yxor och yxtillverkning. Vi bjuder därför in allmänheten att besöka oss då det bland annat går att ta del av rundvandringar och smidesdagar i vår fabrik, kursverksamhet inom smide och timring och möjlighet att besöka vårt egna yxmuseum. Vi har även tagit fram en yxbok som följer med varje yxa samt försökt att skapa en hemsida med så mycket information vi bara kan som kan härledas till yxor. Vi har även fokuserat på sociala medier, som bland annat Instagram, för att få ut vårt budskap och visa upp vår verksamhet.

För att även säkerställa att information vi tidgare tagit fram samt information som vi löpande tar fram ska bevaras och kunna bidra till ett livslångt lärande och ge alla möjlighethet att ta del av vårt kulturarv, har vi även kontaktat ”Centrum för näringslivshistoria” för att arkivera och dokumentera vår historia.

Vi försöker löpande tänka på samhället, både lokalt där vi verkar och har vår produktion, samt globalt. Vi jobbar aktivt med att stärka banden till olika marknader och sammarbetspartner genom kontinuerliga besök och vi har genom åren arbetat fram ett nära sammarbete med våra leverantörer, kunder, näringslivet lokalt och regionalt, samt vår kommun där vi verkar.

Oavsett vem vi har en affärsrelation med så försöker vi alltid tänka på vad som kan vara bäst för samhället i stort och vad vi som företag kan göra för att påverka. Vi har därför tagit ett aktivt val att ha kvar hela vår produktion i Sverige och inte flytta ut produktionen till något låglöneland. Vi vill heller inte flytta vårt företag utanför Sverige för att optimera vår skattesituation och därmed eventuellt få lägre bolagsskatt.

Vi försöker att vara ett öppet och transparent företag och vi vill vara med och bidra till samhället genom att skapa jobb och betala skatt, som i sin tur kan göra så att sociala klyftor minskar och att vi får ett mer hållbart, stabilt och tryggt samhälle. Då vi även behåller vår produktion i Sverige och låter den vara öppen så att allmänheten kan komma och besöka oss och se produktionen live, bidrar vi aktivit med att bevara vårt kulturav.

Jämställdhet & Minskad ojämlikhet

Gränsfors Bruk verkar i en mansdominerad bransch och vi vill därför driva på utvecklingen mot en mer jämn könsfördelning. Vi försöker därigenom aktivt anställa både män och kvinnor på alla nivåer i verksamheten. Vi ska självklart behandla alla anställda rättvist och på samma villkor och vi accepterar inte att det förekommer mobbing, rasism eller annan diskriminering. Vi acceptera heller inte olika lön för lika arbete.

Vi försöker även få en stor variation av unga och gamla och försöker då anställa människor med olika arbetslivserfarenhet. För att ge alla anställda i företaget en chans att lära sig mer om olika kulturer försöker vi anställa männsikor med olika kulturella bakgrunder och trosuppfattning.

Vi vill även på olika sätt öka ett jämställt uttag av föräldrapenning och därmed främja delat ansvar för familj och hushåll. Vi ser gärna att både kvinnor och män i företaget är föräldralediga.

Vi tror också på att mångfald berikar och vi arbetar därför aktivt med att bland annat erbjuda sommarjobb till byggdens ungdomar som därigenom bidrar till en utveckling av glesbygden samt att vi erbjuder praktikplatser till nyanlända, funktionshindrade eller andra personer som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi anser att det är vår skyldighet att ge människor en chans att bli inkluderad i det sociala, ekonomiska och politiska livet, även om du står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har därför ett mycket nära sammarbete med vår kommun och närliggande kommunder för att hjälpa dessa människor in på den svenska arbetsmarknaden.

Människa & Miljö

Gränsfors Bruk ska försöka agera utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår planet och på människor. Vad vi tar för resurser i anspråk och hur vi använder dessa resurser på bästa sätt, hur vi väljer att producerar en produkt och vilket ekologiskt fotavtryck vår produkt ger på vår planet, är en fråga om ansvar. Det är inte bara ett ansvar mot personen som producerat produkten eller mot användaren som brukar produkten, utan det är ett ansvar för det totala. Alla val vi gör för att framställa produkten ska försöka bidra till en förbättring, både för den enskilda människan men även för den miljö vi lever i.

Gränsfors Bruk ska vara ett företag där människor trivs att arbeta och vi ska värna om människan som jobbar hos oss men även med oss. För oss är inte allt kronor och ören och vi ska hela tiden fokusera på att våra anställda och våra samarbetspartner får en god hälsa och välbefinnande.

Arbetet i smedjan är bitvis tufft och vi har därför fokuserat mycket på att förbättra den fysiska arbetsmiljön i produktionen. Vi har bland annat helt fasat ut farliga kemikalier, förbättrat luftkvaliten genom investeringar i nya effektiva fläktsystem samt sett över ergonomin för de som jobbar. Vi arbetar kontinuerligt med våra säkerhetsrutiner i produktionen för att få en så trygg arbetsmiljö som möjligt. Vi satsar mycket på företagshälsovård och erbjuder gym till våra anställda, tillgång till hälsosam kost och tid för personlig utveckling. Vi har i och med detta också varit med och sponsrat ideella organisationer som jobbar mot narkotika i byggden där vi verkar och samhället i stort.

För oss är det även självklart att vi har kollektivavtal för samtliga våra anställda, ger dem svenska marknadsmässiga löner, rätt till semester och pensionsavsättningar samt möjlighet till att förena arbete och fritid. Vi vill att de som jobbar för Gränsfors Bruk men även de som jobbar med Gränsfors Bruk ska känna att vi är en långsiktig arbetsgivare och sammarbetspartner som värnar om människans goda hälsa och välbefinnande.

Gränsfors Bruk är en energikrävande verksamhet och vi strävar därför ständigt efter att försöka sänka vår energiförbrukning. Vi investerar löpande i energibesparande åtgärder och för att få så låg energiförbrukning som möjligt har vi bland annat bytt ut hela fläktsystemet i fabriken, isolerat de flesta tak och väggar, bytt ut samtliga lampor till ledlampor samt bytt ut nästan samtliga fönster till nya mer effektiva 3-glas fönster. All olja som tidigare användes för att värma upp fastigheten eller värma upp stålet till våra yxor har vi även helt fasat ut och vi har istället ersatt uppvärmingen av fastigheten med bergvärme och uppvärmingen av stålet med hjälpa av moderna HF-ugnar.

Tack vare denna fokusering på att ständigt sänka energiförbrukningen i fabriken vann vi 2015 Eon:s stora energipriset i Sverige i klassen SME företag (Small and Medium-sized Enterprise). Vi nöjer oss dock inte med detta. Sedan några år arbetar vi även utifrån en plan om att bli helt självförsörjande på el genom förnyelsebar energi som vi själv äger. Vi har därför som ett första steg och för att lära oss mer om detta investerat i både solceller och vattenkraft hos Gränsfors Bruks systerföretag Wetterlings, för att sen i steg två kunna aplicera detta på Gränsfors Bruk.

Även om vi fokuserar mycket på vår interna energiförbrukning och hur det påverkar vår miljö så gäller det även att vara aktsam på vilka Gränsfors Bruk sammarbetar med, varifrån vi tar vårt material och vilken typ av material vi använder i våra produkter och i vår produktion. Vi har därför valt våra råvaror och leverantörer med omsorg.

Till våra yxor använder vi återvunnet stål, vegetabiliskt garvat (och därmed kromfritt) läder och träskaft av hickory. Valet av material är viktigt, inte bara utifrån ett miljömässigt perspektiv i tillverkningen, utan även utifrån vad som händer med materialen när yxan till slut inte kan användas längre. Stålet kan återigen återvinnas, lädret och skaftet förmultnar och inget behöver bli till avfall.

Vi har som mål att ta bort allt onödigt som inte behövs i framställningen av vår produkt. Vi har därför medvetet valt att minimera onödig slipning och putsning av yxan. Om vi istället fokuserar på att göra ett bra jobb i själva smidet, så behöver vi inte slipa och putsa produkten lika mycket. Detta gör att vi inte bara förbrukar mindre energi i slipningen, utan framförallt att vi inte behöver köpa in lika mycket slipmaterial, vilket resulterar i en minskning av produktion av slipmaterial och därmed färre transporter till oss, vilket ger minskade CO2 utsläpp.

Vi har även aktivt valt att inte måla våra yxor. Vi anser inte att målarfärg på yxor tillför något värde, utan snarare att färgen kan vara skadlig på miljön och bidra till fler transporter.

Vi anser att det är vårt ansvar som producent att ställa relevanta krav och löpande besöka och kontrollera våra leverantörer för att verkligen säkerställa att de inte bara är bra leverantörer utifrån ett människo- och miljöperspektiv, utan att de även är bra genom att ett hållbart konsumtions- och  produktionsmönster följs av dem. Vi ska alltid sträva efter att kontinuerligt minska belastningen på vår miljö och vi strävar därför att alltid arbeta med leverantörer som belastar miljön så lite som möjligt. Det gäller både materialet som Gränsfors Bruk köper från leverantören men även hur vår leverantörs produktion ser ut. Vårt mål är att först skapa oss en kunskap om våra produkters hela kretslopp, före, under och efter tillverkningsprocessen, och därefter försöka vara med och påverka så mycket vi kan i alla led.

Många produkter som idag används i vårt samhälle anser vi har en alldeles för kort livscykel vilket gör att vår miljö och vår planet påverkas negativt. Vi försöker därför sträva efter att tillverka produkter som håller länge, så att vi långsiktigt behöver tillverka så få produkter som möjligt. Om vi tillverkar få produkter men som istället håller länge behöver vi först och främst inte ta så mycket resurser från vår planet, men framförallt så behöver vi inte transportera material eller varor mellan olika destinationer lika ofta.

I fabriker idag är det också vanligt att den anställde får betalt per produkt som produceras, vilket kan resultera i att produktens kvalitet blir sämre. Fokus ligger då på att få ut så många produkter som möjligt istället för att fokusera på kvaliten. Det tycker vi är fel och det måste vi ändra på.

Vi har därför valt att helt ta bort ackord eller annan ersättning beroende på hur många yxor som produceras. Vi anser att smideshantverket ska få ta tid och att smeden istället ska fokusera på att producera yxor av mycket hög kvalitet.

Vi har inte en målsättning att bli störst på yxor och därmed producera så många yxor som möjligt. Vår målsättning är istället att tillverka de bästa yxorna som finns och som istället håller mycket länge.

Som ett bevis på vår målsättning att tillverka hållbara produkter som håller länge, lämnar vi 20 års garanti på våra yxor.

Gränsfors Bruks generella ansvar

Under dessa mål anser vi att vår möjlighet att påverka målen är mindre och vi får därför lämna över det stora ansvaret till andra berörda. Vi ser dock att vi har ett generellt ansvar där vi kan påverka i mindre utsträckning.

Mål 1. Ingen fattigdom

Vi försöker bland annat påverka och använda leverantörer som har kollektivavtal och som betalar marknadsmässiga löner. Vi bidrar till att generera arbetstillfällen i glesbygdsområdet samt samarbetar tillsammans med arbetsförmedlingen för att erbjuda jobb till nyanlända.

Mål 2. Ingen hunger

Vi erbjuder bland annat frukt och hälsosamma mellanmål till våra anställda samt erbjuder ekologiska matalternativ i vår sommarrestaurang Augustas.

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Vi försöker minimera vattenanvädningen i hela produktionen och bland våra anställda. Vi stöttar arbetet med att förbättra vatten och sanitetshanteringen i vårt lokalsamhälle där vi verkar. Vi har även fokuseret på att inte släppa ut några farliga kemikalier från vår fabrik för att därmed minska förorening i naturen.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi har investerat kraftigt i vår produktion för att använda renare och mer miljövänliga tekniker och industriprocesser. Vi har bland annat investerat i ett nytt fläktsystem som drar betydligt mindre el, i bergvärme för uppvärmning av fastigheten samt solceller för att generera el. Vi kommer även installera laddstolpar för elbilar och vi försöker kontinuerligt att ge våra anställda tid för stimulera utveckling och kreativitet inom området.

Mål 14. Hav och marina resurser

Vi har säkerställt att vår produktion inte släpper ut något farligt avfall som kan skapa föroreningar i havet.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Vi har jobbat mycket med vår värdegrund och vilken arbetskultur vi vill ha. Vi försöker ha en öppen dialog inom företaget så att samtliga anställda känner sig inkluderande. Vi försöker vara lyhörda om det förkommer våld inom familjer bland våra anställda. Vi har en nolltolerans mot korruption eller mutor i samtliga våra affärsrelationer.

Mål 17. Genomförande av globalt partnerskap

Vi väljer medvetet våra kunder och marknader och följer de riktlinjer som Sverige satt upp vad gäller vilka länder vi bör handla med.